സ്തനാര്‍ബുദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തെറ്റിധാരാണകളും നിലനില്‍ക്കുന്നു

ഒക്ടോബര്‍ മാസം സ്തനാര്‍ബുദ ബോധവല്‍കരണ മാസമായി ആച്ചരിക്കപെടുന്നു. എന്നാല്‍ സ്തനാര്‍ബുദത്തെ സംബന്ധിച്ച് പല തെറ്റിധാരാണകളും നിലനില്‍ക്കുന്നു. ഈ രോഗത്തെ പറ്റി നാം എന്തൊക്കെ അറിയണം? അമേരിക്കയില്‍ ഒരു വര്‍ഷം ഒരു ലക്ഷം സ്ത്രീകളില്‍ 86 സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സ്തനാര്‍ബുദം നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ അത് …

Birth control and cancer risk

https://www.mskcc.org/blog/birth-control-and-cancer-risk? By Christina Pernambuco-Holsten When it comes to cancer risk, birth control sometimes gets a bad rap. “Usually when we talk about birth control and cancer, we’re talking about the pill …